• Όροι και Προϋποθέσεις

  ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΦΟΥΣ

  Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

  Ακολουθούν οι όροι χρήσης, οι προϋποθέσεις καθώς και η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μεταξύ εσάς και της THESIS SOFTWARE. Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, καταλάβει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

thesis.software / cloud enterprise erp

Η THESIS SOFTWARE μπορεί, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την τοποθεσία Web. Μπορεί επίσης να προβεί σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει ενημερώσεις ιδιοκτησίας και πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων, οι όροι των οποίων πρέπει να τηρούνται και να ακολουθούνται. Η THESIS SOFTWARE σας παραχωρεί μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προβολής των ιστοσελίδων αυτού του ιστότοπου ως πελάτη ή δυνητικό πελάτη της THESIS SOFTWARE υπό τον όρο ότι συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και ειδοποιήσεις παραμένουν άθικτες.
Όλες οι άλλες χρήσεις αυτού του ιστότοπου απαγορεύονται. Εκτός από την περιορισμένη άδεια που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, η THESIS SOFTWARE δεν σας παραχωρεί ρητά ή σιωπηρά δικαιώματα ή άδειες εκμετάλλευσης βάσει διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να αντικατοπτρίζετε οποιοδήποτε περιεχόμενο από αυτόν τον ιστότοπο σε άλλη τοποθεσία Web ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.
Κάθε λογισμικό και άλλο υλικό που διατίθεται για λήψη, πρόσβαση ή άλλη χρήση από αυτόν τον ιστότοπο με τους δικούς του όρους άδειας χρήσης θα διέπεται από αυτούς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις.
Η μη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους όρους ή με οποιονδήποτε από τους όρους αυτού του ιστότοπου θα οδηγήσει σε αυτόματo τερματισμό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που σας έχουν χορηγηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και θα πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλα τα αντίγραφα των κατεβαζόμενων υλικών που έχετε στην κατοχή σας. Εάν οποιοσδήποτε όρος στους παρόντες Όρους Χρήσης διαπιστωθεί από την αρμόδια δικαστική αρχή ότι είναι άκυρος από οποιαδήποτε άποψη, η ισχύς του υπολοίπου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα επηρεαστεί, υπό τον όρο ότι αυτή η μη εκτελεστότητα δεν επηρεάζει ουσιωδώς τα δικαιώματα των μερών βάσει αυτών των Όρων χρήσης.

Η THESIS SOFTWARE δεσμεύεται να επιτύχει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των πελατών σας. Η ολοκληρωμένη αυτή αποστολή παρέχει ένα ισχυρό πρόγραμμα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εξετάζει προσεκτικά τα θέματα προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη τη σουίτα προγραμμάτων μας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που υποβάλλουν οι πελάτες στις υπηρεσίες μας ("Δεδομένα Πελατών").

Αυτή η τεκμηρίωση περιγράφει την αρχιτεκτονική, τους ελέγχους και τις πιστοποιήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και το ιδιωτικό απόρρητο και τους διοικητικούς, τεχνικούς και φυσικούς ελέγχους που ισχύουν για τις υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται ως Cloud Services, για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, οι "Υπηρεσίες Νέφους".

Οι υπηρεσίες νέφους λειτουργούν σύμφωνα με τις ακόλουθες πολιτικές και διαδικασίες για την ενίσχυση της ασφάλειας: • Οι καταχωρήσεις στα αρχεία καταγραφής πρόσβασης χρήστη που περιέχουν ημερομηνία, ώρα, αναγνωριστικό χρήστη διατηρούνται.
• Εάν υπάρχει υποψία για ακατάλληλη πρόσβαση, η THESIS SOFTWARE μπορεί να παράσχει στους πελάτες αρχεία καταγραφής (logs) ή/και ανάλυση τέτοιων αρχείων για να βοηθήσει στην διαδικαστική ανάλυση όταν είναι διαθέσιμη. Αυτή η υπηρεσία θα παρέχεται στους πελάτες κατά χρόνο και χρήστη.
• Τα αρχεία καταγραφής φυσικής πρόσβασης των κέντρων δεδομένων, τα αρχεία καταγραφής υποδομής συστήματος και τα αρχεία καταγραφής εφαρμογών θα διατηρούνται για τουλάχιστον 90 ημέρες. Τα αρχεία καταγραφής θα φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος για να αποφευχθεί η παραβίαση.
• Οι κωδικοί πρόσβασης δεν καταγράφονται σε ανοιγμένη μορφή.
• Ορισμένες διαχειριστικές αλλαγές στις Υπηρεσίες Νέφους (όπως αλλαγές κωδικού πρόσβασης και προσθήκη ή τροποποίηση παραμέτρων) εντοπίζονται και είναι διαθέσιμες από τον διαχειριστή συστήματος.
• Το προσωπικό της THESIS SOFTWARE δεν θα ορίσει κανέναν προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης για χρήστη. Οι κωδικοί πρόσβασης επαναφέρονται με διαδικασία δημιουργίας ψευδοτυχαίας τιμής (η οποία συστήνεται να αλλάξει κατά την πρώτη χρήση) και παραδίδονται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αιτούντα χρήστη.

Η THESIS SOFTWARE ή εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος θα παρακολουθεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες για μη εξουσιοδοτημένες εισβολές χρησιμοποιώντας μηχανισμούς ανίχνευσης εισβολής που βασίζονται στο δίκτυο ή/και στον κεντρικό υπολογιστή. Η THESIS SOFTWARE μπορεί να αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται από τα προγράμματα περιήγησης ιστού των χρηστών (π.χ. τύπος συσκευής, ανάλυση οθόνης, ζώνη ώρας, έκδοση λειτουργικού συστήματος, τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης, γραμματοσειρές συστήματος, εγκατεστημένες προσθήκες προγράμματος περιήγησης, ενεργοποιημένοι τύποι MIME κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης συμβεβλημένων προγραμμάτων περιήγησης, της αποφυγής δολίως πιστοποιημένων προσβάσεων και της διασφάλισης της σωστής λειτουργίας των Υπηρεσιών Νέφους.

Όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών Νέφους, συμπεριλαμβανομένων των τειχών προστασίας, των δρομολογητών δικτύου και των λειτουργικών συστημάτων, καταγράφουν πληροφορίες στην αντίστοιχη μονάδα καταγραφής του κάθε συστήματος.

Η THESIS SOFTWARE διατηρεί πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας. Η THESIS SOFTWARE ειδοποιεί τους επηρεαζόμενους πελάτες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των αντίστοιχων Πελατών τους από την THESIS SOFTWARE ή τους αντιπροσώπους τους, των οποίων η THESIS SOFTWARE λαμβάνει γνώση στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Η THESIS SOFTWARE τυπικά ενημερώνει τους πελάτες για σημαντικά περιστατικά συστήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για περιστατικά που διαρκούν περισσότερο από μία ώρα και μπορεί να προσκαλέσει τους πελάτες που έχουν επηρεαστεί να συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη σχετικά με το συμβάν.

Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες Νέφους απαιτεί έλεγχο ταυτότητας μέσω ενός από τους υποστηριζόμενους μηχανισμούς, όπως το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, βασισμένη σε Social Login ή Delegated Authentication. Μετά την επιτυχή επαλήθευση ταυτότητας, δημιουργείται ένα τυχαίο αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης και αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη για τη διατήρηση και παρακολούθηση της κατάστασης της περιόδου σύνδεσης.

Ολόκληρη η δικτυακή υποδομή, συμπεριλαμβανωμένων των δρομολογητών δικτύου και των εξισορροπιστών φορτίου δικτύου έχουν υλοποιηθεί με παράλληλη δρομολόγηση. Όλα τα δεδομένα πελατών που υποβάλλονται στην εφαρμογή αποθηκεύονται σε διακομιστή βάσης δεδομένων με προστασία άμεσου αντικατοπρτρισμού (mirror data protection) για μεγαλύτερη ασφάλεια και διαθεσιμότητα. Όλα τα δεδομένα πελατών που υποβάλλονται στην εφαρμογή επαναλαμβάνονται σε δευτερεύοντα ιστότοπο και δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τα αποθηκευμένα δεδομένα. Τα αντίγραφα ασφαλείας επαληθεύονται για ακεραιότητα και αποθηκεύονται στα ίδια κέντρα δεδομένων με την παρουσία τους και διατηρούνται για 48 ώρες οπότε και αντικαθίστανται από χρονολογικά νεότερα.

Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών Νέφους διαθέτουν συστήματα ελέγχου πρόσβασης που επιτρέπουν μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό να έχει πρόσβαση. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και άλλες εύλογα προβλέψιμες φυσικές συνθήκες, να χρησιμοποιούν πλεονάζοντα ηλεκτρικά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα, να χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά συστήματα που παρακολουθούν τη θερμοκρασία, την υγρασία και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες και να περιέχουν στρατηγικά τοποθετημένα συστήματα κλιματισμού, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, χρησιμοποιούνται διατάξεις παροχής ρεύματος αδιάλειπτης λειτουργίας που υποστηρίζονται από επιτόπιες γεννήτριες.

Οι Υπηρεσίες Νέφους δεν ανιχνεύουν ιούς που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε συνημμένα ή άλλα δεδομένα Πελατών που μεταφορτώθηκαν στις Υπηρεσίες Νέφους από έναν πελάτη. Τα μεταφορτωμένα συνημμένα, ωστόσο, δεν εκτελούνται στις Υπηρεσίες Νέφους και ως εκ τούτου δεν θα βλάψουν τις Υπηρεσίες Νέφους λόγω της ενσώματωσης ιού.

Οι Υπηρεσίες Νέφους χρησιμοποιούν προϊόντα κρυπτογράφησης αποδεκτά από τη βιομηχανία για την προστασία των Δεδομένων Πελατών και των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια μεταδόσεων μεταξύ του δικτύου ενός πελάτη και των Καλυπτόμενων Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Κρυπτογράφησης Μεταφοράς Μεταφοράς (TLS) χρησιμοποιώντας τουλάχιστον πιστοποιητικά διακομιστή RSA 2048-bit και κλειδιά συμμετρικού κρυπτογράφησης τουλάχιστον 128 bit. Επιπλέον, όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Πελατών, μεταδίδονται μεταξύ των κέντρων δεδομένων για σκοπούς αναπαραγωγής μέσω ενός αποκλειστικού, κρυπτογραφημένου συνδέσμου που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση AES-256.

H THESIS SOFTWARE έχει εφαρμόσει διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι τα Δεδομένα Πελατών επεξεργάζονται μόνο σύμφωνα με τις εντολές του χρήστη, σε όλη την διαδικάσία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, η THESIS SOFTWARE έχει συνάψει γραπτές συμφωνίες με τους υπεργολάβους της, οι οποίες περιέχουν υποχρεώσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής, προστασίας δεδομένων και ασφάλειας δεδομένων, οι οποίες παρέχουν ένα επίπεδο προστασίας κατάλληλο για τις δραστηριότητες της επεξεργασίας. Η συμμόρφωση με τις εν λόγω υποχρεώσεις, καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων που εφαρμόζει η THESIS SOFTWARE υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους.

Ως «εμπιστευτικές πληροφορίες» νοούνται όλες οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται από ένα μέρος ("αποκαλυπτόμενο μέρος") στο άλλο μέρος ("μέρος λήψης"), προφορικά ή γραπτώς, το οποίο χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό ή που λογικά πρέπει να θεωρείται εμπιστευτικό, συνυπολογιζόμενης της φύσης των πληροφοριών και των περιστάσεων της αποκάλυψης. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες σας περιλαμβάνουν τα δεδομένα σας. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες μας περιλαμβάνουν τις Υπηρεσίες Νέφους και το περιεχόμενο αυτών. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες κάθε μέρους περιλαμβάνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης και όλων των Εντύπων Παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης), καθώς και επιχειρηματικών και εμπορικών σχεδίων, τεχνολογικών και τεχνικών πληροφοριών, σχεδίων και σχεδίων προϊόντων και επιχειρηματικών διαδικασιών που αποκαλύπτονται από το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος.
Ωστόσο, οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που είναι ή γίνονται γενικά γνωστές στο κοινό χωρίς παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης προς το «Αποκαλυπτόμενο Μέρος», ήταν γνωστές στο «Μέρος Λήψης» πριν από την αποκάλυψή του από το «Αποκαλυπτομενο Μέρος» χωρίς παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης έναντι του αποκαλυπτόμενου μέρους ή παραλαμβάνεται από τρίτο μέρος χωρίς παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης έναντι του αποκαλυπτόμενου μέρους.
Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που υποβάλετε στην THESIS SOFTWARE με σκοπό τη λήψη προϊόντων ή υπηρεσιών θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου μας. Επίσης δεν θα αποκαλύψουμε «εμπιστευτικές πληροφορίες» εκτός εάν οφείλουμε να το πράξουμε με νόμο.

Στο μέτρο που επιτρέπεται απο το νόμο, σε καμία περίπτωση η THESIS SOFTWARE δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες οποιουδήποτε τύπου, που σχετίζονται ή προκύπτουν απο την παρούσα ιστοσελίδα, τη χρήση αυτής ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτήν, τη χρήση ή λήψη ή πρόσβαση σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε απώλειας κερδών, διακοπής επιχείρησης, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμη και αν η THESIS SOFTWARE ενημέρωθει για πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η παρούσα εξαίρεση και παράλειψη ευθύνης εφαρμόζεται σε όλες τις αιτίες δράσης, είτε βασίζονται σε σύμβαση, εγγύηση, αδικοπραξία είτε σε οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

Η χρήση της παρούσης ιστοσελίδας γίνεται καθολικά με δική σας ευθύνη. Όλα τα υλικά, πληροφορίες, προϊόντα, λογισμικό, προγράμματα και υπηρεσίες παρέχονται “ως έχει” , χωρίς καμία εγγύηση. Η THESIS SOFTWARE αποποιείται ρητώς, στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος όλες τις ρητές, έμμεσες, νόμιμες και άλλες εγγυήσεις, υποσχέσεις ή δηλώσεις συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς περιορισμό, η THESIS SOFTWARE δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο ιστότοπος μπορεί να είναι έγκαιρος, ασφαλής και χωρίς λάθη. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση, ο τρόπος και η μεθοδολογία εφαρμογής του THESIS SOFTWARE γίνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και ότι εσείς είστε αποκλείστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή θετικής ή αποθετικής ζημίας στην επιχείρηση σας.

Όταν εισέρχεστε σε έναν από τους ιστότοπους μας ή χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρονική υπηρεσία, θα καταγράψουμε πληροφορίες απαραίτητες για να σας παρέχουμε πρόσβαση, για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και για να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις ασφάλειας και τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπού μας, όπως κωδικούς πρόσβασης, την διαδικτυακή διεύθυνση (ip-address) και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, προκειμένου να προσαρμόσουμε την εμπειρία του ιστοτόπου σας, όπως η καταγραφή των προτιμήσεων και των ρυθμίσεών σας, καθώς και να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τους ιστότοπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης) σε σχέση με μια αίτηση πληροφοριών, για να σας παρέχουμε υποστήριξη ή να συμμετάσχετε σε ένα φόρουμ ή άλλο εργαλείο κοινωνικής πληροφόρησης, συλλέγουμε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του αιτήματός σας , να σας παρέχουμε πρόσβαση στο προϊόν ή την υπηρεσία, να σας παρέχουμε υποστήριξη και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Για παράδειγμα, συλλέγουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, λεπτομέρειες σχετικά με το αίτημά σας και τη συμφωνία σας μαζί μας και την εκπλήρωση, την παράδοση και την τιμολόγηση της υπηρεσίας μας και ενδέχεται να συμπεριλάβουμε πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών.
Διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες για διοικητικούς σκοπούς, προστατεύοντας τα δικαιώματά μας και αναφορικά με τη σχέση μας με εσάς. Όταν παρέχετε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να εγγραφείτε σε σχέση με ένα τέτοιο αίτημα, η εγγραφή μπορεί να χρησιμεύσει για την αναγνώρισή σας όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας. Εάν παρέχετε σε εμάς ή στους παρόχους υπηρεσιών μας οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με άλλα άτομα, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να το κάνετε και να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν πιστεύετε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα σας έχουν παρασχεθεί κατά λάθος ή ότι διαφορετικά θα ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Προσαρμογή της εμπειρίας σας στους ιστότοπούς μας: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς για να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στους ιστότοπους και τις υπηρεσίες μας, όπως σας παρέχουμε περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει και διευκολύνοντας την πλοήγηση στους ιστότοπούς μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τους ιστοτόπους μας.

Παροχή υποστήριξης: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να υποστηρίξουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αποκτήσει από εμάς, όπως σας ενημερώνουμε για μια ενημερωμένη έκδοση προϊόντος ή μια ενημέρωση κώδικα. Μπορούμε να συνδυάσουμε τις πληροφορίες σας με πληροφορίες από άλλες αλληλεπιδράσεις μαζί σας για να σας παρέχουμε πιο πολύτιμες προτάσεις σχετικά με την υποστήριξη προϊόντων. Παρέχουμε επίσης συνεδρίες "Live Support" στις ιστοσελίδες μας για να σας βοηθήσουμε κατά την πλοήγηση στην εφαρμογή ή στον ιστότοπο ή στα φόρουμ όπου μπορούν να προβληθούν προβλήματα και να προταθούν λύσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε αυτές τις συνεδρίες ή σε τέτοια φόρουμ σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια της παροχής τεχνικής υποστήριξης σε εσάς, ενδέχεται μερικές φορές να έχουμε παρεμπίπτουσα πρόσβαση στα δεδομένα που έχετε παράσχει σε εμάς ή στα δεδομένα που βρίσκονται στο σύστημά σας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες για εσάς, τους υπαλλήλους της εταιρείας σας, τους πελάτες σας, τους συνεργάτες ή τους προμηθευτές σας. Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για την πρόσβαση ή την επεξεργασία αυτών των προσωπικών πληροφοριών. Οι όροι σχετικά με τον χειρισμό και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων καλύπτονται από τους ισχύοντες Όρους Χρήσης ή άλλες συμφωνίες μεταξύ εσάς και της THESIS SOFTWARE.

Υπηρεσίες Cloud: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών Cloud προκειμένου να μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων λογισμικού μας και των υπηρεσιών Cloud, να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσεουμε τη χρήση και την εμπειρία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, να προσαρμόσουμε τις αλληλεπιδράσεις μαζί σας, να ενημερώσουμε τους πελάτες μας για τη γενική χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών και να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Παρακολούθηση ή καταγραφή κλήσεων, συνομιλιών και άλλων αλληλεπιδράσεων: Ορισμένες συναλλαγές μέσω διαδικτύου μπορεί να περιλαμβάνουν την κλήση από εμάς ή από εσάς. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και συνομιλίες στο διαδίκτυο. Ληφθεί υπ’ όψιν ότι η γενική πρακτική της THESIS SOFTWARE είναι η παρακολουθηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταγραφή αυτών των αλληλεπιδράσεων για την εκπαίδευση του προσωπικού ή τη διασφάλιση της ποιότητας ή να διατηρεί αποδείξεις συγκεκριμένης συναλλαγής ή αλληλεπίδρασης.

Χρήση πληροφοριών στο περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης: Η THESIS SOFTWARE χρησιμοποιεί εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης για να επιτρέψει τη διαδικτυακή κοινή χρήση και συνεργασία μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί για να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν φόρουμ, wikis, blogs και άλλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Κατά τη λήψη και τη χρήση αυτών των εφαρμογών ή την εγγραφή σας για τη χρήση αυτών των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Οι πληροφορίες εγγραφής θα υπόκεινται και θα προστατεύονται σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με εξαίρεση τις πληροφορίες που είναι αυτόματα διαθέσιμες σε άλλους συμμετέχοντες ως μέρος του προφίλ σας. Αυτές οι εφαρμογές και τα εργαλεία μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις απορρήτου με συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές συλλογής και χειρισμού.

Οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύετε, όπως εικόνες, πληροφορίες, απόψεις ή οποιοδήποτε άλλο είδος προσωπικών πληροφοριών που διαθέτετε σε άλλους συμμετέχοντες σε αυτές τις κοινωνικές πλατφόρμες ή εφαρμογές, δεν υπόκειται σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αντίθετα, ένα τέτοιο περιεχόμενο υπόκειται στους Όρους Χρήσης αυτών των εφαρμογών ή πλατφορμών καθώς και σε τυχόν πρόσθετες οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής που παρέχονται σε σχέση με τη χρήση τους καθώς και στη διαδικασία με την οποία μπορείτε να καταργήσετε το περιεχόμενό σας από αυτά τα εργαλεία ή να λάβετε βοήθεια να το κάνεις. Ανατρέξτε σε αυτά για να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις της THESIS SOFTWARE, των άλλων και των τρίτων μερών σε σχέση με αυτό το περιεχόμενο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύετε σε οποιεσδήποτε τέτοιες πλατφόρμες κοινωνικής πληροφορικής μπορεί να είναι ευρέως διαθέσιμο σε άλλους εντός και εκτός της THESIS SOFTWARE.

Προστασία δικαιωμάτων και περιουσίας της THESIS SOFTWARE και τρίτων: Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την περιουσία της THESIS SOFTWARE ,των συνεργατών μας, των προμηθευτών, των πελατών μας ή άλλων, όταν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι αυτά τα δικαιώματα ή η ιδιοκτησία έχουν επηρεαστεί ή θα μπορούσαν να επηρεαστούν. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως απαιτείται από το νόμο και όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, ή των δικαιωμάτων των άλλων, να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή δικαστική διαδικασία στις ιστοσελίδες μας.

Παιδιά:Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, οι ιστοσελίδες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Περίοδος διατήρησης δεδομένων: Δεν θα διατηρήσουμε προσωπικές πληροφορίες περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της επεξεργασίας που συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. έλεγχος, λογιστική και νόμιμη διατήρηση), τη διαχείριση διαφορών και την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Τα στοιχεία εγγραφής σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός όπως είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών σας. Εάν επιθυμείτε την διαγραφή των στοιχείων σας ή των στοιχείων της επιχείρησης σας επικοινωνήστε μαζί μας στο support@THESIS SOFTWARE.software. Σε σχέση με τις υπηρεσίες Cloud για τις οποίες έχετε δώσει εξουσιοδότηση να χρησιμοποιούνται από τρίτους, τα στοιχεία εγγραφής τους ενδέχεται να διατηρηθούν για να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις του πελάτη της THESIS SOFTWARE.

Οι ιστοσελίδες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας και θα λάβουμε μέτρα για τη διαγραφή αυτών των Προσωπικών Δεδομένων από τα συστήματά μας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις που προσδιορίζονται για τους εξής λόγους: Παροχή των υπηρεσιών μας: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας για τη χρήση των ιστοσελίδων μας και για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους χρήσης / υπηρεσίας. Όπου δεν έχουμε συνάψει σύμβαση με εσάς, στηρίζουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για το νόμιμο συμφέρον μας να λειτουργούμε και να διαχειριζόμαστε τους ιστότοπούς μας και να σας παρέχουμε το περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση και να ζητήσετε (π.χ., να κατεβάσετε δεδομένα ή περιεχόμενο από τους ιστότοπούς μας).

Προώθηση της ασφάλειας των ιστότοπων μας: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα παρακολουθώντας τη χρήση των ιστότοπων μας, δημιουργώντας συγκεντρωτικά μη προσωπικά δεδομένα, επαληθεύοντας τους λογαριασμούς και τη δραστηριότητα, διερευνάμε την ύποπτη δραστηριότητα και επιβάλλουμε τους όρους και τις πολιτικές μας, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τους νόμιμους το ενδιαφέρον για την προώθηση της ασφάλειας και της ασφάλειας των συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για τους ιστοτόπους μας και για την προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των άλλων.

Διαχείριση εγγραφών χρηστών: Εάν έχετε εγγραφεί σε έναν λογαριασμό μαζί μας, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα διαχειρίζοντας το λογαριασμό χρήστη σας με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους υπηρεσίας.

Χειρισμός αιτήσεων επικοινωνίας και υποστήριξης χρηστών: Εάν συμπληρώσετε μια φόρμα web "Leave Message" ή ζητήσετε υποστήριξη από τον χρήστη ή αν επικοινωνήσετε μαζί μας με άλλα μέσα, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας και στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για το νόμιμο συμφέρον μας για την εκπλήρωση των αιτημάτων σας και την επικοινωνία μαζί σας.

Διαχείριση καταχωρήσεων συμβάντων και παρακολούθησης: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προγραμματίσουμε και να φιλοξενήσουμε εκδηλώσεις ή διαδικτυακά σεμινάρια για τα οποία έχετε εγγραφεί ή παρακολουθήσετε, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σχετικών επικοινωνιών προς εσάς, για να εκτελέσετε τη σύμβασή μας μαζί σας.

Διαχείριση των πληρωμών: Εάν μας έχετε παράσχει οικονομικές πληροφορίες, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επαληθεύσουμε αυτές τις πληροφορίες και για να συλλέξουμε πληρωμές στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής και την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας.

Ανάπτυξη και βελτίωση των ιστοσελίδων μας: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αναλύουμε τις τάσεις και να παρακολουθούμε τη χρήση των ιστοτόπων μας και τις αλληλεπιδράσεις τους με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο βαθμό που είναι απαραίτητο για το νόμιμο ενδιαφέρον μας για την ανάπτυξη και βελτίωση των ιστότοπων.

Καταχώριση επισκεπτών γραφείου: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους ασφαλείας, καταχωρίζουμε τους επισκέπτες στα γραφεία μας και διαχειριζόμαστε συμφωνίες μη αποκάλυψης που απαιτείται να υπογράψουν οι επισκέπτες, εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για το νόμιμο συμφέρον μας στην προστασία των γραφείων μας και τις εμπιστευτικές μας πληροφορίες κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών μας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες όπως διαχείριση και φιλοξενία πληροφορικής και συστημάτων, επεξεργασία πιστωτικών καρτών, έρευνα και ανάλυση, μάρκετινγκ, υποστήριξη πελατών και εμπλουτισμός δεδομένων για τους σκοπούς και σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που κατέχετε (δικαίωμα πρόσβασης).
 • Την διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων και, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης (δικαίωμα διόρθωσης).
 • Να διαγράψετε / διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων (δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα να ξεχαστεί).
 • Περιορισμός της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
 • Να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο ελεγκτή, στο μέτρο του δυνατού (δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων).
 • Να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει των νόμιμων συμφερόντων (δικαίωμα αντίρρησης). Όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς άμεσης μάρκετινγκ ή τα μοιράζεστε με τρίτους για δικούς τους σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να προβείτε σε οποιαδήποτε αντίρρηση σε αυτή την επεξεργασία χωρίς να χρειάζεται να δώσετε συγκεκριμένους λόγους για αυτή την αντίρρηση.
 • Να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα ("αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων"). Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων επί του παρόντος δεν πραγματοποιείται στους ιστοτόπους μας.

Στο βαθμό που στηρίζουμε τη συλλογή, επεξεργασία και κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει αυτής της συγκατάθεσης πριν την απόσυρσή της.

Λαμβάνουμε προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων οργανωτικών, τεχνικών και φυσικών μέτρων, για να βοηθήσουμε στην αποφυγή της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης και μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε. Ενώ ακολουθούμε γενικά αποδεκτά πρότυπα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καμία μέθοδος αποθήκευσης ή μετάδοσης δεν είναι 100% ασφαλής. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του κωδικού πρόσβασης, τον περιορισμό της πρόσβασης στις συσκευές σας και την αποσύνδεση των ιστότοπων μετά τις περιόδους σύνδεσης. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των ιστοσελίδων μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ένα cookie είναι ένα κομμάτι δεδομένων που ένας ιστότοπος μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ως ετικέτα που αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας. Ενώ τα cookies συχνά χρησιμοποιούνται μόνο για τη μέτρηση της χρήσης του ιστότοπου (όπως ο αριθμός επισκεπτών και η διάρκεια της επίσκεψης) και η αποτελεσματικότητα (όπως τα θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες) και για να διευκολύνεται η πλοήγηση ή η χρήση και ως εκ τούτου δεν συσχετίζονται με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται επίσης κατά περιόδους για την εξατομίκευση μιας εμπειρίας γνωστού επισκέπτη ενός ιστότοπου με τη συσχέτιση με πληροφορίες προφίλ ή προτιμήσεις χρηστών. Με την πάροδο του χρόνου οι πληροφορίες αυτές παρέχουν πολύτιμη γνώση για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

Τα cookies συνήθως κατηγοριοποιούνται ως cookies "περιόδου σύνδεσης" ή "επίμονα" cookies. Τα cookies περιόδου σύνδεσης σας βοηθούν να πλοηγηθείτε αποτελεσματικά στον ιστότοπο, παρακολουθώντας την εξέλιξη από σελίδα σε σελίδα, ώστε να μην σας ζητηθούν πληροφορίες που έχετε ήδη παράσχει κατά την τρέχουσα επίσκεψη ή πληροφορίες που απαιτούνται για να ολοκληρώσετε μια συναλλαγή. Τα cookies περιόδου σύνδεσης αποθηκεύονται σε προσωρινή μνήμη και διαγράφονται όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Τα επίμονα cookies, από την άλλη πλευρά, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών για τρέχουσες και διαδοχικές επισκέψεις. Γράφονται στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας και εξακολουθούν να ισχύουν όταν κάνετε επανεκκίνηση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies, για παράδειγμα, για να καταγράψουμε την επιλογή της γλώσσας και της τοποθεσίας της χώρας σας. Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση των cookies σε κάθε επίπεδο προγράμματος περιήγησης, αλλά επιλέγοντας να απενεργοποιήσετε τα cookies μπορεί να περιορίσει τη χρήση ορισμένων λειτουργιών στις υπηρεσίες μας.

Τα παρακάτω περιγράφουν τον τρόπο χρήσης διαφορετικών κατηγοριών cookie και παρόμοιων τεχνολογιών και τις επιλογές σας για τη διαχείριση των ρυθμίσεων συλλογής δεδομένων αυτών των τεχνολογιών:

Απαιτούμενα cookies: Τα απαιτούμενα cookies σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε στους ιστοτόπους μας και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές των ιστοσελίδων.Εάν έχετε επιλέξει να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας σε εμάς, μπορούμε να τοποθετήσουμε στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένα cookie που μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε με μοναδικό τρόπο, όταν είστε συνδεδεμένοι στους ιστότοπους και να επεξεργαστείτε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και αιτήσεις σας. Επειδή τα απαιτούμενα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των ιστοτόπων, δεν υπάρχει επιλογή να εξαιρεθείτε από αυτά τα cookies.

Λειτουργικά cookies: Τα λειτουργικά cookies μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις πληροφορίες που έχετε εισάγει ή τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας) και να παρέχουν βελτιωμένες, εξατομικευμένες λειτουργίες. Τα λειτουργικά cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας των ιστοτόπων μας και να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε πιο σχετικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μάρκετινγκ. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστότοπων μας, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που προβάλλονται συχνότερα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας τεχνολογία ή τεχνολογία τρίτου μέρους για να παρακολουθήσουμε και να αναλύσουμε τις πληροφορίες χρήσης, ώστε να παρέχουμε βελτιωμένες αλληλεπιδράσεις και πιο συναφείς επικοινωνίες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε το Google Analytics ("Google Analytics"), μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να μας βοηθήσει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ιστότοποί μας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών, των ιστότοπων από τους οποίους οι επισκέπτες έχουν πλοηγηθεί στους ιστότοπούς μας και των σελίδων στους ιστότοπούς μας στους οποίους πλοηγούνται οι επισκέπτες. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από εμάς για να βελτιώσουμε τους ιστότοπούς μας. Η THESIS SOFTWARE μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τοπικό αποθηκευτικό χώρο HTML5 ή μπισκότα Flash για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Αυτές οι τεχνολογίες διαφέρουν από τα cookie του προγράμματος περιήγησης στο μέγεθος και τον τύπο των δεδομένων που αποθηκεύουν και πώς το αποθηκεύουν. Μπορείτε να διαχειριστείτε την τοποθέτηση λειτουργικών cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω των προσωπικών σας ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Σημειώστε ότι η εξαίρεση από τα λειτουργικά cookies μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα των ιστοτόπων μας και να υποβαθμίσει την εμπειρία των χρηστών σας.

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας τις επιλογές και τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies που υπάρχουν ήδη στη συσκευή σας μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ιστού σας.
Ενώ οι ιστότοποι της THESIS SOFTWARE, οι διαδικτυακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες Cloud αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζουν τα αυτοματοποιημένα σήματα του προγράμματος περιήγησης σχετικά με τους μηχανισμούς παρακολούθησης, όπως οι οδηγίες "μην ακολουθήσετε", μπορείτε γενικά να εκφράσετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας σχετικά με τη χρήση των περισσότερων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού . Ανατρέξτε στην ενότητα "Εργαλεία" (ή παρόμοια επικεφαλίδα) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των cookies. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ειδοποιεί πριν λάβετε ένα cookie, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφασίσετε αν θα το αποδεχθείτε ή όχι. Μπορείτε επίσης γενικά να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να απενεργοποιήσετε τα cookies. Δεδομένου ότι τα cookies σας επιτρέπουν να επωφεληθείτε από ορισμένες από τις λειτουργίες ή τις δυνατότητες των δικτυακών μας τόπων από τα προϊόντα λογισμικού μας και τις υπηρεσίες THESIS SOFTWARE Cloud, σας συνιστούμε να τα αφήσετε ενεργοποιημένα. Εάν αποκλείσετε, απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε τα cookies με οποιονδήποτε τρόπο, ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά ή δεν θα μπορείτε, για παράδειγμα, να προχωρήσετε στο checkout ή να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσίες THESIS SOFTWARE Cloud που σας ζητούν να συνδεθείτε.

Όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους ή τα προϊόντα λογισμικού THESIS SOFTWARE ενδέχεται να χρησιμοποιούνται web beacons ή άλλες τεχνολογίες για την καλύτερη προσαρμογή αυτών των ιστότοπων ώστε να παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Όταν ένας χρήστης ή επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες, δημιουργείται μια μη αναγνωρίσιμη ειδοποίηση σχετικά με την επίσκεψη, η οποία μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς ή από τους προμηθευτές μας. Αυτοί οι ιστότοποι προβολής συνήθως λειτουργούν σε συνδυασμό με cookies. Αν δεν θέλετε οι πληροφορίες των cookies να συσχετίζονται με τις επισκέψεις σας σε αυτές τις σελίδες ή τη χρήση αυτών των προϊόντων, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απενεργοποιεί τα cookies ή να απενεργοποιεί τα cookies στο ίδιο το προϊόν, αντίστοιχα. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, τα web beacons και άλλες τεχνολογίες εξακολουθούν να εντοπίζουν επισκέψεις σε αυτές τις σελίδες. Ωστόσο, δεν θα συσχετιστούν με πληροφορίες αποθηκευμένες σε άλλα cookies. Μπορούμε επίσης να συμπεριλάβουμε διαδικτυακούς φάρους στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ ή στα ενημερωτικά δελτία μας, προκειμένου να καθορίσουμε αν έχουν ανοίξει τα μηνύματα και ότι οι συνδέσεις που περιέχονται μέσα σε αυτά έχουν γίνει κλικ.
Επιπλέον, τα κουμπιά κοινωνικών μέσων τρίτων ενδέχεται να καταγράφουν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τον χρόνο πρόσβασης και τις διευθύνσεις ιστότοπων που παραπέμπουν, και αν είστε συνδεδεμένοι σε αυτούς τους ιστότοπους κοινωνικών μέσων, συλλέγει πληροφορίες με τα στοιχεία του προφίλ σας σε αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ειδοποίησης στον ιστότοπό μας και όπως άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.