• Κανονισμός Προστασίας των Δεδομένων

  ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

  «Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»

  Ακολουθούν οι όροι χρήσης, οι προϋποθέσεις καθώς και η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μεταξύ εσάς και της THESIS SOFTWARE. Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, καταλάβει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Cloud.thesis.software / cloud enterprise erp

Η THESIS SOFTWARE μπορεί, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την τοποθεσία Web. Μπορεί επίσης να προβεί σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

1. Αυτή η πρόσθετη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων, εφ’ εξής «Πρόσθετη Συμφωνία», αποτελεί μέρος της Σύμβασης Συνδρομής Λογισμικού, εφ’ εξής «Συμφωνία», μεταξύ της THESIS SOFTWARE και του Πελάτη, εφ’ εξής «μέρη», για την αγορά ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Νέφους, εφ’ εξής «Υπηρεσίες» και που αντικατοπτρίζει τη συμφωνία των μερών όσον αφορά στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

2. Συναινώντας στην «Πρόσθετη Συμφωνία» ο Πελάτης συνάπτει αυτήν την πρόσθετη πράξη για λογαριασμό του και στο βαθμό που απαιτείται από τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων και προεχόντως σύμφωνα με τον πρόσφατο «Γενικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων (GDPR)», στο όνομα και για λογαριασμό των Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών του, εφόσον και στο βαθμό που η THESIS SOFTWARE επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για τα οποία οι εν λόγω Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες χαρακτηρίζονται ως διαχειριστές. Μόνο για τους σκοπούς της παρούσης «Πρόσθετης Συμφωνίας» και εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ο όρος "Πελάτης" περιλαμβάνει τους Πελάτες και τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες. Όλοι οι όροι που δεν ορίζονται στο παρόν θα έχουν την έννοια που ορίζεται στην «Συμφωνία».

3. Κατά τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών στον Πελάτη σύμφωνα με την «Συμφωνία», η THESIS SOFTWARE μπορεί να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους του Πελάτη και τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα, καθένα ενεργώντας εύλογα και καλόπιστα.

4. Χρήση της εφαρμογής και όλων των υπηρεσιών όπως και των ιστότοπων της THESIS SOFTWARE ερμηνεύονται και αποτελούν απόδειξη της συναίνεσης τους με το περιεχόμενο της «Πρόσθετης Συμφωνίας».

5. Η «Πρόσθετη Συμφωνία» δεν αντικαθιστά ούτε τροποποιεί ή καταργεί δικαιώματα σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Πελατών που περιέχονται στην «Συμφωνία» ή στους «Όρους Χρήσης» οι οποίες σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση σύγκρουσης υπερτερούν της παρούσης.

1. Ως "Συνεργάτης" νοείται κάθε οντότητα που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ή ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από Συμβαλλόμενο Μέρος ή τελεί υπό κοινό έλεγχο. "Έλεγχος", για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, σημαίνει άμεση ή έμμεση κυριότητα ή έλεγχο πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω οντότητας.

2. Ως «Συνεργάτης της THESIS SOFTWARE» νοείται κάθε οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ελέγχεται αποκλειστικά από την THESIS SOFTWARE.

3. Ως «Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης» νοείται κάθε συνεργάτης του Πελάτη που υπόκειται στους νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τη «Συμφωνία» μεταξύ Πελάτη και THESIS SOFTWARE, αλλά δεν έχει συνάψει «Συμφωνία» με την THESIS SOFTWARE και δεν είναι «Πελάτης» όπως ορίζεται στη «Συμφωνία».

4. Ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας» προσωπικών δεδομένων είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.

5. Ως «Πελάτης» είναι η οντότητα που συνάπτει «Συμφωνία» με την THESIS SOFTWARE.

6. Ως «Δεδομένα Πελάτη» νοούνται τα όσα ορίζονται στη Συμφωνία ως «Δεδομένα Πελάτη» υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι ηλεκτρονικά δεδομένα και πληροφορίες που υποβάλλονται από ή για τον «Πελάτη» στις «Υπηρεσίες».

7. Ως «Υποκείμενο των δεδομένων» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

8. Ως «GDPR» νοείται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων). 9. «Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπο του κάθε Υποκειμένου των δεδομένων, όπως: το όνομα και το επάγγελμά του, η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του, ο τόπος κατοικίας, η φυλετική του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, η θρησκεία που πιστεύει, οι φιλοσοφικές του απόψεις, η συνδικαλιστική του δράση, η υγεία του, η ερωτική του ζωή και οι τυχόν ποινικές του διώξεις και καταδίκες. Δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα πληροφορίες από τις οποίες δεν δυνάται να ταυτοποιηθεί ένα συγκεκριμένο άτομο. 10. «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

11. «Εκτελών την επεξεργασία» λέγεται οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.

12. «Τεκμηρίωση Ασφάλειας, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Αρχιτεκτονικής» σημαίνει την Τεκμηρίωση Ασφαλείας, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Αρχιτεκτονικής που εφαρμόζεται στις «Υπηρεσίες» που αγοράζονται από τον «Πελάτη».

13. Ως «Εποπτική Αρχή» νοείται η ανεξάρτητη δημόσια αρχή που έχει συσταθεί από το Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συμμόρφωση με το GDPR.

14. Ως «Τρίτος» ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το Υποκείμενο των δεδομένων, τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

1. Τα «μέρη» αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι όσον αφορά την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο «Πελάτης» είναι ο «Υπεύθυνος επεξεργασίας» και ο «Πελάτης» θα δεσμεύσει τους «Εκτελούντες την επεξεργασία».

2. Ο «Πελάτης», κατά τη χρήση των «Υπηρεσιών», επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα του δικού του πελατολογίου και εν γένει προσώπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί Προστασίας Δεδομένων Νόμων και Κανονισμών. Οι οδηγίες του Πελάτη για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να συμμορφώνονται με τους περί Προστασίας Δεδομένων Νόμους και Κανονισμούς. Ο «Πελάτης» έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και τη νομιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων και τα μέσα με τα οποία ο Πελάτης απέκτησε Προσωπικά Δεδομένα του δικού του πελατολογίου και εν γένει προσώπων .

< align="justify"p>3. Η THESIS SOFTWARE θα αντιμετωπίζει τα Προσωπικά Δεδομένα ως Εμπιστευτικές Πληροφορίες και θα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα μόνο εξ ονόματος και σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες οδηγίες του Πελάτη για τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) Επεξεργασία σύμφωνα με την «Πρόσθετη Συμφωνία».
(ii) Επεξεργασία που ενεργοποιείται από Χρήστες κατά τη χρήση των «Υπηρεσιών».
(iii) Επεξεργασία για τη συμμόρφωση με άλλες τεκμηριωμένες εύλογες οδηγίες που παρέχονται από τον «Πελάτη» (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στο βαθμό που αυτές οι οδηγίες είναι σύμφωνες με τους όρους της «Πρόσθετης Συμφωνίας».

Το αντικείμενο της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την THESIS SOFTWARE είναι η εκτέλεση των Υπηρεσιών σύμφωνα με τη «Συμφωνία» και την «Πρόσθετη Συμφωνία». Η διάρκεια της Επεξεργασίας, η φύση και ο σκοπός της Επεξεργασίας, οι τύποι Προσωπικών Δεδομένων και οι κατηγορίες των Υποκειμένων Δεδομένων που επεξεργάζονται στο πλαίσιο της παρούσας «Πρόσθετης Συμφωνίας» διευκρινίζονται περαιτέρω στο Παράρτημα 1 (Λεπτομέρειες για την Επεξεργασία).

1. Η THESIS SOFTWARE ενημερώνει με τους όρους χρήσης τον Πελάτη για τα δικαιώματα που έχει ως Υποκείμενο των δεδομένων ήτοι δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της Επεξεργασίας, διαγραφής ("δικαίωμα να ξεχαστεί"), φορητότητας δεδομένων, εναντίωσης στην Επεξεργασία ή το δικαίωμά του να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της Επεξεργασίας, η THESIS SOFTWARE θα βοηθήσει τον Πελάτη με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο μέτρο του δυνατού, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Πελάτη να απαντήσει σε αίτημα του Υποκειμένου των δεδομένων ( όταν δεν είναι ο ίδιος) σύμφωνα με τους Νόμους και τους Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων.

2. Στο βαθμό που ο Πελάτης, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αίτημα του Υποκειμένου των δεδομένων ( στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος), η THESIS SOFTWARE θα παράσχει, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να βοηθήσει τον Πελάτη να απαντήσει σε αυτό το αίτημα του Υποκειμένου των δεδομένων. Η THESIS SOFTWARE έχει τη νόμιμη άδεια να το πράξει και η απάντηση σε αυτό το αίτημα του Υποκειμένου των δεδομένων δίνεται όπου απαιτείται από τον «GDPR». Στο βαθμό που επιτρέπεται νόμιμα, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε δαπάνες προκύπτουν από την παροχή τέτοιας βοήθειας από την THESIS SOFTWARE.

1. Η THESIS SOFTWARE διασφαλίζει ότι το προσωπικό της που ασχολείται με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημερώνεται για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των Προσωπικών Δεδομένων, έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τις ευθύνες του και έχει εκτελέσει γραπτές συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Η THESIS SOFTWARE διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις αυτές εμπιστευτικότητας διατηρούνται και μετά από την λήξη της ανάληψης καθηκόντων του προσωπικού.

2. Η THESIS SOFTWARE λαμβάνει εμπορικά λελογισμένα μέτρα για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία οποιουδήποτε προσωπικού της THESIS SOFTWARE που ασχολείται με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

3. Η THESIS SOFTWARE διασφαλίζει ότι η πρόσβαση της THESIS SOFTWARE στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται στο προσωπικό που εκτελεί «Υπηρεσίες» σύμφωνα με την «Συμφωνία».

4. Μέλη της ομάδας «Συνεργατών της THESIS SOFTWARE» έχουν διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Με το διορισμένο άτομο μπορείτε να επικοινωνείτε στο privacy@thesis.software.

1. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι «Συνεργάτες της THESIS SOFTWARE» μπορούν να διατηρηθούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και αντίστοιχα μπορούν να δεσμεύσουν τρίτους σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών στα πλαίσια της λειτουργικής υποστήριξης και σύμφωνα με τους «Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών Νέφους».

2. Η THESIS SOFTWARE έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με κάθε «Συνεργάτη της THESIS SOFTWARE» η οποία περιέχει υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων όχι λιγότερο προστατευτικές από αυτές της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά την προστασία των Δεδομένων Πελατών, στο βαθμό που ισχύει για τη φύση των Υπηρεσιών που παρέχονται από αυτούς.

3. Η THESIS SOFTWARE θα ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των «Συνεργατών της THESIS SOFTWARE», στον βαθμό που η THESIS SOFTWARE θα ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών εκάστου Συνεργάτη σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, εκτός εάν άλλως ορίζεται

1. Η THESIS SOFTWARE διατηρεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης ή ζημίας, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης στα Δεδομένα Πελατών), εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας Στοιχεία Πελατών, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτά ορίζονται στους «Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών Νέφους». Η THESIS SOFTWARE παρακολουθεί τακτικά τη συμμόρφωση με τα μέτρα αυτά. Η THESIS SOFTWARE δεν θα μειώσει ουσιαστικά τη συνολική ασφάλεια των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ενός όρου συνδρομής.

1. Η THESIS SOFTWARE διατηρεί τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτά ορίζονται στους «Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών Νέφους» και ενημερώνει τον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αφού έχει λάβει γνώση της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης σε Δεδομένα Πελάτη, μεταβιβαζόμενα, αποθηκευμένα ή με άλλο τρόπο επεξεργασμένα από την THESIS SOFTWARE ή τους Συνεργάτες της και για τα οποία η THESIS SOFTWARE λαμβάνει γνώση, εφ’ εξής "Περιστατικό Δεδομένων Πελάτη".

2. Η κοινοποίηση του «Περιστατικού Δεδομένων Πελάτη» γίνεται στον Πελάτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει οριστεί από τον Πελάτη κατά την εγγραφή ή όπως έχει επικαιροποιηθεί από τον Πελάτη στην ενότητα Προφίλ της εφαρμογής. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της παρούσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η THESIS SOFTWARE θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να εντοπίσει την αιτία αυτού του Περιστατικού Δεδομένων Πελάτη και να λάβει τα μέτρα αυτά, όπως η THESIS SOFTWARE κρίνει απαραίτητο και εύλογο για να αποκαταστήσει την αιτία ενός τέτοιου Περιστατικού Δεδομένων Πελάτη, στο μέτρο που η αποκατάσταση είναι εντός εύλογων δυνατοτήτων ελέγχου της THESIS SOFTWARE. Οι παρούσες υποχρεώσεις δεν ισχύουν για συμβάντα που προκαλούνται από τον Πελάτη ή τους Χρήστες του Πελάτη.

1. Η THESIS SOFTWARE επιστρέφει Δεδομένα Πελατών στον Πελάτη και, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, διαγράφει τα Δεδομένα Πελατών σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στους «Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών Νέφους».

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η πιστοποίηση της επιστροφής ή της διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων θα παρέχεται από την THESIS SOFTWARE στον Πελάτη μόνο κατόπιν αιτήματος του Πελάτη.

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι, με την εκτέλεση της Συμφωνίας, ο Πελάτης συναινεί και δεσμεύεται στην «Πρόσθετη Συμφωνία» για λογαριασμό του και, κατά περίπτωση, στο όνομα και για λογαριασμό των Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών του, με την επιφύλαξη των διατάξεων της Συμφωνίας και των άρθρων 10 και 11 της παρούσης. Ο Πελάτης θα φροντίσει ώστε κάθε Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα «Πρόσθετη Συμφωνία» και, στο βαθμό που εφαρμόζεται, από τη Συμφωνία. Ο Πελάτης θα φροντίσει ώστε η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου από Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες θα είναι σύννομη και ότι αυτοί θα συμμορφώνονται καθ΄ ολοκληρίαν με τους όρους και τις προϋποθέσεις της «Πρόσθετης Συμφωνίας» και της Συμφωνίας και κάθε παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της Συμφωνίας και της Πρόσθετης Συμφωνίας από Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη θα θεωρείται παραβίαση και από τον Πελάτη.

2. Ο Πελάτης ως συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας θα παραμείνει υπεύθυνος για το συντονισμό όλων των επικοινωνιών με την THESIS SOFTWARE στο πλαίσιο αυτής της «Πρόσθετης Συμφωνίας» και αναλαμβάνει να εκτελεί οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με αυτήν την «Πρόσθετη Συμφωνία» εξ ονόματος των Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών της.

3. Όταν ένας Πελάτης καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στην «Πρόσθετη Συμφωνία» με την THESIS SOFTWARE, δικαιούται, στο βαθμό που απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, να ασκήσει τα δικαιώματα και να ζητήσει αποκατάσταση δυνάμει της παρούσης «Πρόσθετης Συμφωνίας», σύμφωνα με τα κάτωθι:

3.1 Εκτός εάν οι ισχύοντες Νόμοι και Κανονισμοί περί Προστασίας Δεδομένων, επιβάλουν από τον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη να ασκήσει το δικαίωμα να επιδιώξει απευθείας και από μόνος του οποιαδήποτε αποκατάσταση δυνάμει της παρούσης «Πρόσθετης Συμφωνίας» κατά της THESIS SOFTWARE, τα μέρη συμφωνούν ότι μόνο ο Πελάτης που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας θα εξασκήσει το δικαίωμα αυτό στην επιδίωξη αποκατάστασης για λογαριασμό του Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη, και ο Πελάτης που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας δεν θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό βάσει αυτής της «Πρόσθετης Συμφωνίας» χωριστά για κάθε Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη ξεχωριστά, αλλά σε συνδυασμένη για τον εαυτό του και για όλους τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες (όπως για παράδειγμα, στην επόμενη παράγραφο 3.2 του άρθρου 10).

3.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο Πελάτης που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας θα πρέπει, κατά τον επιτόπιο έλεγχο των διαδικασιών που σχετίζονται με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην THESIS SOFTWARE και των Συνεργατών της, συνδυάζοντας, στο μέτρο του δυνατού, αρκετές αιτήσεις ελέγχου που εκτελούνται για λογαριασμό του και όλων των εξουσιοδοτημένων θυγατρικών του σε έναν μόνο έλεγχο.

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο Πελάτης που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας θα πρέπει, κατά τον επιτόπιο έλεγχο των διαδικασιών που σχετίζονται με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην THESIS CLOUD ERP SOLUTIONS IKE και των Συνεργατών της, συνδυάζοντας, στο μέτρο του δυνατού, αρκετές αιτήσεις ελέγχου που εκτελούνται για λογαριασμό του και όλων των εξουσιοδοτημένων θυγατρικών του σε έναν μόνο έλεγχο.

1. Η THESIS SOFTWARE ευθύνεται σύμφωνα με το νόμο και συμφωνείται περιορισμός της ευθύνης της σύμφωνα με το νόμο.

1. Η THESIS SOFTWARE θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).

2. Κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, η THESIS SOFTWARE θα παράσχει στον Πελάτη εύλογη συνεργασία και βοήθεια που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη σύμφωνα με το GDPR να διεξάγει αξιολόγηση επιπτώσεων προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη, στο βαθμό που ο Πελάτης δεν έχει πρόσβαση σε άλλες πληροφορίες , και στο βαθμό που αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην THESIS SOFTWARE. Η THESIS SOFTWARE θα παρέχει εύλογη βοήθεια στον Πελάτη κατά τη συνεργασία ή την προηγούμενη διαβούλευση με την Εποπτική Αρχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της σχετικά με αυτό στο βαθμό που απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016.

3. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και ο «Εκτελών την Επεξεργασία» σύμφωνα και προς τα άρθρα 3 και 6 της παρούσης, υποχρεούνται, στην περίπτωση εξαγωγής δεδομένων, για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της μεταφοράς, των προσωπικών δεδομένων να την διεξάγουν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νόμου περί προστασίας δεδομένων και δεν θα παραβιάζουν τις σχετικές με αυτό διατάξεις όπως αυτές ισχύουν.

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την πλευρά του πελάτη με την έναρξη χρήσης των εφαρμογών THESIS SOFTWARE από τον πελάτη και για όλο το χρονικό διάστημα που ο Πελάτης έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα ή χρησιμοποιεί τις εφαρμογές ακόμα και εάν η «Συμφωνία» μεταξύ του Πελάτη και της THESIS SOFTWARE έχει τερματιστεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η THESIS CLOUD ERP SOLUTIONS IKE θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα όπως είναι αναγκαία για την εκτέλεση των Υπηρεσιών σύμφωνα με την «Πρόσθετη Συμφωνία», όπως διευκρινίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον Πελάτη για τη χρήση των Υπηρεσιών.

Ο Πελάτης μπορεί να καταχωρεί Προσωπικά Δεδομένα στα πλαίσια της χρήσης των Υπηρεσιών, η έκταση των οποίων καθορίζεται και ελέγχεται από τον Πελάτη κατά την απόλυτη κρίση του και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα:

 • Συμβαλλόμενοι, συνεργάτες και πωλητές του Πελάτη (που είναι φυσικά πρόσωπα)0
 • Υπάλληλοι ή πρόσωπα επαφής των Συμβαλλομένων, των συνεργατών και των προμηθευτών του Πελάτη
 • Οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες του Πελάτη (φυσικά πρόσωπα)
 • Οι Χρήστες του Πελάτη εξουσιοδοτημένοι από τον Πελάτη για χρήση των Υπηρεσιών

Ο Πελάτης μπορεί να καταχωρεί Προσωπικά Δεδομένα στα πλαίσια της χρήσης των Υπηρεσιών, η έκταση των οποίων καθορίζεται και ελέγχεται από τον Πελάτη κατά την απόλυτη κρίση του και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:

 • Επώνυμο και Όνομα
 • Στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, φυσική διεύθυνση, τηλέφωνο)
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
 • Στοιχεία Εθνικότητας

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που κατέχετε (δικαίωμα πρόσβασης).
 • Την διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων και, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης (δικαίωμα διόρθωσης).
 • Να διαγράψετε / διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων (δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα να ξεχαστεί).
 • Περιορισμός της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
 • Να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο ελεγκτή, στο μέτρο του δυνατού (δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων).
 • Να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει των νόμιμων συμφερόντων (δικαίωμα αντίρρησης). Όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς άμεσης μάρκετινγκ ή τα μοιράζεστε με τρίτους για δικούς τους σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να προβείτε σε οποιαδήποτε αντίρρηση σε αυτή την επεξεργασία χωρίς να χρειάζεται να δώσετε συγκεκριμένους λόγους για αυτή την αντίρρηση.
 • Να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα ("αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων"). Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων επί του παρόντος δεν πραγματοποιείται στους ιστοτόπους μας.

Στο βαθμό που στηρίζουμε τη συλλογή, επεξεργασία και κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει αυτής της συγκατάθεσης πριν την απόσυρσή της.