• Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εμπορικών Πράξεων

  Στην ενότητα Προφίλ μπορείτε να εισάγετε και να επεξεργαστείτε:

  • τα Στοιχεία Εταιρείας
  • τα Στοιχεία Χρήστη
  • τα Στοιχεία Υποκαταστημάτων
  • την Σύνδεση Άλλων Χρηστών
  • να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Προφιλ

Στοιχεια εταιρειας

Τα στοιχεία της επιχείρησης σας εμφανίζονται στα παραστατικά που εκδίδετε προς τρίτους με το λεκτικό και τον τρόπο που καταχωρούνται στα Στοιχεία Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό συστήνεται χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων και αναγραφή των δεδομένων (π.χ. δραστηριότητα, διευθυνση, κ.λ.π.) όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο taxis.

ΠΡΟΦΙΛ / THESIS SOFWARE / Στοιχεία Χρήστη
ΠΡΟΦΙΛ / THESIS SOFWARE / Στοιχεία Υποκαταστημάτων
ΠΡΟΦΙΛ / THESIS SOFWARE / Σύνδεση άλλων χρηστών

Αφιερώστε μερικά λεπτά για να συμπληρώσετε αναλυτικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, επιλέγοντας προαιρετικά τον έλεγχο του Α.Φ.Μ.

Μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη ΔΟΥ από την προτεινόμενη λίστα. Το περιβάλλον σας παρέχει την δυνατότητα να εισάγετε λογότυπο εταιρείας, όπως αυτό θα τυπώνετε στα μελλοντικά σας παραστατικά.

ΠΡΟΦΙΛ / THESIS SOFWARE / Ηλεκτρονική τιμολόγηση

ΠΡΟΦΙΛ

Στοιχεία εταιρίας
Πεδίο Παραμέτρων Λειτουργίας
Το Thesis διευκολύνει τους χρήστες να επιταχύνουν την εργασία τους με την μέθοδο κοινής πρόσβασης σε αρχεία ρυθμίσεων, ειδών και συμβαλλομένων, όταν ο χρήστης διαχειρίζεται πολλές εταιρείες.
Αναλυτικά: μπορείτε να επιλέξετε πρόσβαση στα αρχεία ενός ή περισσοτέρων από τα παρακάτω: - παραμέτρων άλλης εταιρίας σε περίπτωση που ο χρήστης έχει δικαίωμα διαχείρισης πολλών εταιριών (Ομάδα Παραμέτρων), ειδών (Αρχείο Ειδών),
- συμβαλλόμενων (Αρχείο Αντισυμβαλλομένων)


ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πρόσβαση και τροποποίηση στα αρχεία ρυθμίσεων, ειδών και συμβαλλομένων πρέπει να ολοκληρωθεί ΠΡΙΝ την έναρξη εργασιών της εταιρίας (πχ. ΠΡΙΝ την έναρξη κοπής παραστατικών). ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΓΙΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για να κλειδώσετε τις τελικές αλλαγές στα χρησιμοποιούμενα αρχεία παραμέτρων.

TIPS: Η εφαρμογή παρέχει extra πεδίο ειδικά για επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών "Τουριστικά σκάφη"

Αρχικη κατασταση

Επιλέγοντας Προφίλ, εμφανίζεται η πρώτη καρτέλα με τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε σχετικά με την εταιρεία. Επίσης εδώ μπορείτε να εισάγετε το λογότυπο της εταιρείας όπως θα τυπώνεται στα παραστατικά, μέσα από την επιλογή αρχείου και την Μεταφόρτωση.

ΠΡΟΦΙΛ / THESIS SOFWARE / Παράμετροι Προφίλ
ΠΡΟΦΙΛ / THESIS SOFWARE / Προσθήκη Νέου Υποκαταστήματος
ΠΡΟΦΙΛ / THESIS SOFWARE / Μεταφορά σε εξωτερικό παράθυρο