• ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

    Η παρούσα συμφωνία εξασφαλίζει την χρήση των υπηρεσιών της THESIS SOFTWARE από την εταιρεία σας.

    Προκειμένου να κάνετε εγγραφή της εταιρείας σας και χρήση των υπηρεσιών μας, ακόμα και των δωρεάν υπηρεσιών, σας γνωστοποιούνται οι διατάξεις της παρούσης σύμβασης, τις οποίες και αποδέχεστε με την ολοκλήρωση της "Εγγραφής Εταιρείας" πατώντας το κουμπί "Ολοκλήρωση Εγγραφής Εταιρείας".

Start Up

€ 9/μήνα

0-20.000€
ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
3μηνη, 6μηνη, Ετησια Πληρωμη
Δωρεαν 2 μηνες χρηση

Standard

€ 15/μήνα

20.001-50.000€
ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
3μηνη, 6μηνη, Ετησια Πληρωμη
Δωρεαν 2 μηνες χρηση

Plus

€ 25/μήνα

50.001-200.000€
ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
3μηνη, 6μηνη, Ετησια Πληρωμη
Δωρεαν 2 μηνες χρηση

Pro

€ 55/μήνα

200.001-500.000€
ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
3μηνη, 6μηνη, Ετησια Πληρωμη
Δωρεαν 2 μηνες χρηση

Enterprise

€ 75/μήνα

ΑΝΩ ΤΩΝ 500.000€


ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
3μηνη, 6μηνη, Ετησια Πληρωμη
Δωρεαν 2 μηνες χρησηΑν ενεργείτε για λογαριασμό νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, απαιτείται να έχετε την απαραίτητη εξουσιοδότηση για να αποδέχεστε τους παρόντες όρους . Εαν δεν έχετε εξουσία δέσμευσης ή δεν συμφωνείτε με τους όρους δεν πρέπει να προχωρήσετε στην "Ολοκλήρωση Εγγραφής Εταιρείας".

Aν είστε άμεσος ανταγωνιστής μας δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του THESIS SOFTWARE εάν δεν έχετε γραπτή συναίνεσή από εμάς.
Ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες για περιορισμένο χρονικό διάστημα λόγω αναβάθμισης ή συντήρησης ή άλλων εργασιών επ’ ωφελεία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία "Ολοκλήρωσης Εγγραφής Εταιρείας".

Ως "Πάροχος" νοείται η εταιρεία με διακριτικό τίτλο THESIS SOFTWARE και ενεργεί ως ο παρέχων τις "Υπηρεσίες"

Ως "Υπηρεσίες" νοούνται οι εφαρμογές που διατίθενται προς χρήση, δωρεάν ή επ’ αμοιβή, μέσω του διαδικτύου από τον διαδικτυακό τομέα thesis.software και όλους τους υποτομείς αυτού. Στις εφαρμογές αυτές περιλαμβάνεται και ο κώδικας που εκτελείται στην πλευρά του "Χρήστη" από τον αντίστοιχο φυλλομετρητή (browser).

Ως "Δωρεάν Υπηρεσίες" νοούνται οι "Υπηρεσίες" που παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών ή στα πλαίσια παροχής υποχρεωτικής λειτουργίας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.

Ως "Υπηρεσίες επί πληρωμή" νοούνται οι "Υπηρεσίες" που εσείς αγοράζετε με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανόμενης και της διαδικασίας πληρωμής με πάγια εντολή και διακρίνονται από τις δωρεάν υπηρεσίες ή από αυτές που παρέχονται βάσει δωρεάν δοκιμής.

Ως "Χρήση Υπηρεσιών" νοείται η εγγραφή στην χρήση των "Υπηρεσιών" που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν από τον "Πάροχο".

Ως "Χρήστης" νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί με προσωπικά στοιχεία στην κοινότητα χρηστών THESIS και έχει αποδεχθεί τους "Όρους και προϋποθέσεις" χρήσης υπηρεσιών νέφους της THESIS SOFTWARE.

Ως "Αντισυμβαλλόμενος" νοείται κάθε νομικό πρόσωπο για λογαρισμό του οποίο ο "Χρήστης" έχει ακολουθήσει την διαδικασία "Εγγραφής Εταιρείας" και κάνει "Χρήση των Υπηρεσιών" και έχει αγοράσει μια συνδρομή (ή στην περίπτωση οποιασδήποτε Υπηρεσίας που παρέχεται από εμάς χωρίς χρέωση, για την οποία έχει παρασχεθεί μια Υπηρεσία).

Ως "Χρήστης του Αντισυμβαλλόμενου" νοείται κάθε "Χρήστης" που του έχει δωθεί εξουσιότηση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες για την "Εταιρεία" καθώς και ο "Χρήστης" που έχει κάνει την "Εγγραφή Εταιρείας".

Ως "Δεδομένα" νοούνται τα δεδομένα που εισάγει ο "Χρήστης" κατά την χρήση των υπηρεσιών.

1. Δωρεάν Υπηρεσίες

Ο "Πάροχος" μπορεί να παρέχει προς εσάς δωρεάν υπηρεσίες. Η χρήση των δωρεάν υπηρεσιών υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης συμφωνίας. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της παρούσης παραγράφου (παράγραφος 1 του άρθρου 3 - Δωρεάν Υπηρεσίες) και οποιουδήποτε άλλου μέρους της παρούσης συμφωνίας, το παρόν τμήμα υπερισχυεί. Ληφθεί υπόψιν ότι οι δωρεάν υπηρεσίες παρέχονται σε εσάς χωρίς χρέωση εντός καθορισμένων όρίων. Η χρήση πέραν αυτών των ορίων απαιτεί την αγορά πρόσθετων υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι ο "Πάροχος" κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας στις Δωρεάν Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε μέρος τους. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε λήξη της πρόσβασής σας στις Δωρεάν Υπηρεσίες μπορεί να είναι, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και συμφωνείτε ότι ο "Πάροχος" δεν θα ευθύνεται προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για την εν λόγω λήξη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξαγωγή των Δεδομένων σας από τις Δωρεάν Υπηρεσίες πριν από τον τερματισμό της Πρόσβασης σας στις Δωρεάν Υπηρεσίες. Εάν για οποιονδήποτε λόγο τερματίσουμε τον λογαριασμό σας θα σας παρασχεθεί εύλογη ευκαιρία για την ανάκτηση των δεδομένων σας.


2. Δωρεάν Δοκιμή

Εάν εγγραφείτε στον διαδικτυακό τομέα thesis.software για δωρεάν χρήση θα σας διαθέσουμε το πλήρες πακέτο των "Υπηρεσιών" μέχρι

(α) την λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου για την οποία έχετε εγγραφεί να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές υπηρεσίες όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο μας
ή
(β) την ημερομηνία έναρξης κάθε συνδρομής για την αγορά Υπηρεσίας επί πληρωμή
ή
(γ) καταγγελία από εμάς κατά την απόλυτη κρίση μας.

Πρόσθετοι όροι δοκιμής ενδέχεται να εμφανιστούν στη ιστοσελίδα εγγραφής/πληρωμής. Οι εν λόγω πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία με παραπομπή και είναι νομικά δεσμευτικοί.


Τα δεδομένα που καταχωρίζονται κατα την δωρεάν δοκιμή θα χαθουν οριστικά αν δεν αγοράσετε μια συνδρομή για τις ίδιες ή αναβαθμισμένες υπηρεσίες με το τέλος της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου.


Κατα την δωρεάν δοκιμή οι υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση και ο "Πάροχος" δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση προς αποζημίωση. Ο "Πάροχος" δεν εγγυάται ότι η χρήση των δωρεάν δοκιμαστικών υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Με την παρούσα αποδέχεστε ότι είστε πλήρως υπεύθυνος για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της δωρεάν δοκιμής και πως δεν έχετε καμία αξίωση έναντι του "Παρόχου" για αποζημίωση.


Σας προτρέπουμε να ανατρέξετε στο Εγχειρίδιο Χρήσης [ help.thesis.software ] κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ώστε να εξοικειωθείτε με τις διάφορες λειτουργίες και τις λειτουργίες των Υπηρεσιών προτού πραγματοποιήσετε την αγορά σας.

1. Αγορά Υπηρεσιών επί πληρωμή

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από συμφωνία διαφορετική της παρούσης , οι "Υπηρεσίες επί πληρωμή" αγοράζονται ως συνδρομές. Oι συνδρομές για αγορές "Υπηρεσιών επί πληρωμή" μπορούν να προστεθούν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εγγραφής με την ίδια τιμολόγηση με την υποκείμενη συνδρομή για το τμήμα αυτής της περιόδου εγγραφής που απομένει. Η αγορά "Υπηρεσιών επί πληρωμή" αφορά στις "Υπηρεσίες" όπως αυτές διατίθενται από τον διαδικτυακό τομέα και περιορίζονται σε αυτές. Υπηρεσίες πέραν αυτών και εφ' όσον διατίθενται από τον "Πάροχο" σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν μέρος της παρούσης σύμβασης ούτε η παρούσα σύμβαση νοείται ως υποχρέωση του "Παρόχου" για επιπλέον υπηρεσίες πέραν αυτών που αναφέρονται στον ορισμό.

2. Όρια χρήσης Υπηρεσιών επί πληρωμή

Οι υπηρεσίες που παρέχονται υπόκεινται σε όρια χρήσης. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά: (α) μια ποσότητα σε Έντυπο Παραγγελίας αναφέρεται σε Χρήστες και η Υπηρεσία ή το Περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε περισσότερους από αυτόν τον αριθμό Χρηστών, (β) ο Κωδικός του Χρήστη δεν επιτρέπεται να μοιραστεί με κανένα άλλο πρόσωπο και (γ) εκτός από αυτά που καθορίζονται σε έντυπο παραγγελίας, η ταυτότητα χρήστη μπορεί να ανατεθεί μόνο σε ένα νέο άτομο που αντικαθιστά ένα άτομο που δεν θα χρησιμοποιεί πλέον την Υπηρεσία ή το Περιεχόμενο. Εάν υπερβείτε ένα συμβατικό όριο χρήσης, ενδέχεται να συνεργαστούμε μαζί σας για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη χρήση σας έτσι ώστε να συμμορφώνεται με αυτό το όριο. Εάν, παρά τις προσπάθειές μας, δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να συμμορφωθείτε με ένα συμβατικό όριο χρήσης, θα εκτελέσετε ένα Έντυπο Παραγγελίας για επιπλέον ποσότητες Υπηρεσιών ή Περιεχομένου αμέσως μετά την αίτησή μας ή / και θα πληρώσετε οποιοδήποτε τιμολόγιο για πρόσθετη χρήση σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του "Παρόχου".

3. Συνδρομή
Το ύψος της συνδρομής για τις "Υπηρεσίες" καθώς και ο τρόπος καταβολής προσδιορίζονται από την αντίστοιχη ιστοσελίδα τιμοκατάλογο των "Υπηρεσιών" στην οποία δίδεται και η δυνατότητα επιλογής του πακέτου χρέωσης που αντιστοιχεί στην "Υπηρεσίες" που λαμβάνει ο "Αντισυμβαλλόμενος". Η συνδρομή υπολογίζεται ανά "Συμβαλλόμενο" για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ανάλογα με την οικονομική έκταση αυτού.

4. Τιμολόγηση
Η ανανέωση των συνδρομών ή μια εφάπαξ τιμολόγηση γίνονται σύμφωνα με την τιμή καταλόγου που ισχύει κατά την ανανέωση λαμβάνοντας υπ' όψιν τον ετήσιο κύκλο εργασιών του "Αντισυμβαλλόμενου". Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο, κάθε ανανέωση στην οποία ο όγκος συνδρομής για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες έχει μειωθεί από την προηγούμενη περίοδο θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογή της τιμής κατά την ανανέωση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τιμολόγηση της προηγούμενης περιόδου.

5. Τρόπος πληρωμής
Ο "Αντισυμβαλλόμενος" δύναται να παρέχει πληροφορίες πιστωτικών καρτών και να εξουσιοδοτεί τον "Πάροχο" να χρεώνει την εν λόγω πιστωτική κάρτα για όλες τις υπηρεσίες επί πληρώμη που παρατίθενται στη φόρμα παραγγελίας για την αρχική συνδρομή και για οποιονδήποτε όρο συνδρομής ανανέωσης . Τέτοιες χρεώσεις γίνονται εκ των προτέρων, είτε ετησίως είτε σύμφωνα με οποιαδήποτε διαφορετική συχνότητα χρέωσης που αναφέρεται στην ισχύουσα φόρμα παραγγελίας. Αν το έντυπο παραγγελίας καθορίζει ότι η πληρωμή γίνεται με μέθοδο διαφορετική από την πιστωτική κάρτα, ο "Πάροχος" θα χρεώνει εκ των προτέρων και με άλλο τρόπο σύμφωνα με τη σχετική φόρμα παραγγελίας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο έντυπο παραγγελίας, τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Ο "Αντισυμβαλλόμενος" είναι υπεύθυνος για την παροχή πλήρων και ακριβών πληροφοριών χρέωσης και επικοινωνίας και την κοινοποίηση αυτών όπως επίσης και για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες.

6. Καθυστερημένες χρεώσεις.
Εάν οποιοδήποτε τιμολογημένο ποσό δεν αποπληρωθεί σε εμάς μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής, τότε και χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων ή ένδικων μέσων οι εν λόγω χρεώσεις ενδέχεται να επιβαρυνθούν με τόκους υπερημερίας με επιτόκιο 1,1% του οφειλόμενου υπολοίπου ανά μήνα ή το μέγιστο επιτρεπόμενο επιτόκιο.

7. Αναστολή Υπηρεσίας και Επιτάχυνση
Εάν οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται από τον "Αντισυμβαλλόμενο" βάσει αυτής ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας για τις "Υπηρεσίες" μας είναι 30 ή περισσότερες ημέρες σε καθυστέρηση (ή 10 ή περισσότερες ημέρες σε καθυστέρηση στην περίπτωση που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να χρεώσουμε στην Πιστωτική σας κάρτα), μπορούμε, χωρίς περιορισμό ασκώντας δικαιώματά και ένδικα μέσα να επιταχύνουμε διαδικασίες εκπλήρωσης των αξιώσεων μας απο τις υποχρεώσεις μη καταβληθέντων συνδρομών, έτσι ώστε όλες αυτές οι υποχρεώσεις να γίνουν αμέσως οφειλόμενες και να καταβληθούν. Μπορούμε παράλληλα να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες μας προς εσάς μέχρις ότου αυτά τα ποσά καταβληθούν εξ ολοκλήρου. Εκτός από τους πελάτες που πληρώνουν με πιστωτική κάρτα ή άμεση χρέωση, των οποίων η πληρωμή έχει απορριφθεί, θα λάβετε σχετική ειδοποιητήρια επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την λήξη της συνδρομής.

8. Διαφωνία Πληρωμής
Ο "Πάροχος" δεν θα ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματά εάν ο "Αντισυμβαλλόμενος" αμφισβητήσει εύλογα και με καλή πίστη τις χρεώσεις και συνεργαστεί επιμελώς για την επίλυση της διαφοράς.

9. Μελλοντικές Λειτουργίες
Ο "Αντισυμβαλλόμενος" συμφωνεί ότι οι αγορές δεν εξαρτώνται από την παράδοση οποιονδήποτε μελλοντικών λειτουργιών που εξαρτώνται από οποιεσδήποτε προφορικές ή γραπτές δημόσιες παρατηρήσεις του "Παρόχου" σχετικά με μελλοντικές λειτουργίες. Ο "Πάροχος" διατηρεί το δικαίωμα ενσωμάτωσης νέων λειτουργιών ή βελτίωσης της λειτουργικότητας των "Υπηρεσιών" χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό από τις υπηρεσίες που έχει ήδη αγοράσει ο "Αντισυμβαλλόμενος".

1. Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου
Είσαστε υπεύθυνος:
(α) για τη συμμόρφωση των "Χρηστών του Αντισυμβαλλόμενου", με την παρούσα Συμφωνία και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης
(β) για την ακρίβεια, την ποιότητα και τη νομιμότητα των Δεδομένων του, τους τρόπους με τους οποίους έχει αποκτήσει τα Δεδομένα ως και την χρήση των Δεδομένων με τις Υπηρεσίες
(γ) για την αποτροπή, στο μέτρο του δυνατού, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης Υπηρεσιών και Δεδομένων, και να μας ειδοποιήσει άμεσα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
(δ) να χρησιμοποιεί Υπηρεσίες και Δεδομένα μόνο σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης, και τους ισχύοντες νόμους και διευκρινιστικές διατάξεις
(ε) να συμμορφώνεται με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών Νέφους και τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων για οποιεσδήποτε εφαρμογές του διαδικτυακού τομέα thesis.software.


2. Περιορισμοί του Αντισυμβαλλόμενου
Δεν έχετε το δικαίωμα:
(α) να πωλήσετε, να μεταβιβάσετε, να διαθέσετε, να ενοικιάσετε ή να μισθώσετε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε Υπηρεσία σε προσφορά υπεργολαβίας
(β) να χρησιμοποιήσετε μια Υπηρεσία ή μια εφαρμογή για την αποθήκευση ή τη μετάδοση συκοφαντικού ή άλλως παρανόμου ή αναξιόπιστου υλικόυ ή για την αποθήκευση ή τη μετάδοση υλικού κατά παράβαση δικαιωμάτων απορρήτου τρίτου μέρους
(γ) χρήσης της Υπηρεσίας για την αποθήκευση ή τη μετάδοση κακόβουλου κώδικα
(δ) να προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία
(ε) άμεσης ή έμμεσης πρόσβασης ή χρήσης οποιασδήποτε Υπηρεσίας με τέτοιο τρόπο που να παρακάμπτεται ένα συμβατικό όριο χρήσης ή η χρήση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες μας με τρόπο που παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία ή η απόκτηση πρόσβασης ή χρήση οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας μας εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται βάσει αυτής της Συμφωνίας
(στ) για αντιγραφή περιεχομένου της "Υπηρεσίας" εκτός εάν επιτρέπεται εδώ ή στo Εγχειρίδιο Χρήσης

(ζ) στην αντιγραφή ή δημιουργία παράγωγων έργων βάσει μιας Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής ή οποιουδήποτε πλαισίου ή οποιουδήποτε τμήματος οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή άλλως για δικούς σας επιχειρηματικούς σκοπούς , ή
(i) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν για να δημιουργήσετε ένα ανταγωνιστικό προϊόν ή υπηρεσία ή
(ii) για να δημιουργήσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που να χρησιμοποιεί παρόμοιες ιδέες, χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή γραφικά της Υπηρεσίας, ή
(iii) για να αντιγράψετε οποιεσδήποτε ιδέες, χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή γραφικά της Υπηρεσίας.

(η) για πρόσβαση στους πόρους της "Υπηρεσίας" πέραν από αυτή που προσδιορίζεται από το Εγχειρίδιο Χρήσης

Οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών ή πόρων των Υπηρεσιών κατά παράβαση της παρούσης συμβάσεως και που κατά την κρίση του "Παρόχου" απειλεί την ασφάλεια, την ακεραιότητα ή τη διαθεσιμότητα των "Υπηρεσιών", μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή των "Υπηρεσιών" προς τον "Αντισυμβαλλόμενων" ή καθολικά. Ο "Πάροχος" θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες κάτω από αυτές τις συνθήκες για να σας δώσει ειδοποίηση και μια ευκαιρία για να διορθώσει ο "Αντισυμβαλλόμενος" μια τέτοια παραβίαση ή απειλή πριν την αναστολή.

1. Αδιάληπτη παροχή υπηρεσιών
Ο "Πάροχος" διαθέτει τις "Υπηρεσίες" και τα "Δεδομένα" σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, εκτός από:
(i) προγραμματισμένη διακοπή (για την οποία θα αποστείλει ηλεκτρονική προειδοποίηση) και
(ii) από περιστάσεις πέρα από τον εύλογο έλεγχο του "Παρόχου", συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού, αστικής αναταραχής, τρομοκρατίας, απεργίας ή άλλου εργασιακού προβλήματος.

2. Προστασία των δεδομένων
Ο "Πάροχος" διατηρεί όλες τις διοικητικές, φυσικές και τεχνικές εγγυήσεις για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Δεδομένων του "Αντισυμβαλλόμενου", όπως περιγράφεται στο "Όροι και Προϋποθέσεις". Αυτές οι διασφαλίσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, μέτρα για την παρεμπόδιση της πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψης των δεδομένων σας από το προσωπικό μας εκτός από
(α) την παροχή των υπηρεσιών επι πληρωμή και την πρόληψη ή την παροχή υπηρεσιών ή τεχνικών προβλημάτων,
(β) την υποχρεωτική από το νόμο αποκάλυψη ή
(γ) τη δική σας ρητή συναίνεση.

1. Εγγύηση παροχής "Υπηρεσιών"
Ο "Πάροχος" εγγυάται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής:
(α) η παρούσα Σύμβαση θα περιγράφει με ακρίβεια τις εφαρμοστέες διοικητικές, φυσικές και τεχνικές διασφαλίσεις για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Δεδομένων σας,
(β) δεν θα μειώθεί ουσιαστικά η συνολική ασφάλεια των "Υπηρεσιών",
(γ) οι "Υπηρεσίες" θα εκτελέστουν ουσιαστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Τεκμηρίωση, και
(δ) δεν θα μειωθεί ουσιαστικά η συνολική λειτουργικότητα των "Υπηρεσιών".

1. Περιορισμός ευθύνης
Σε καμία περίπτωση η ευθύνη "Παρόχου" που προκύπτει από αυτή τη συμφωνία, δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο "Αντισυμβαλλόμενος", σύμφωνα με την παρούσα για τις υπηρεσίες που δημιουργούν την υποχρέωση κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται του πρώτου περιστατικού από το οποίο προέκυψε η ευθύνη. O παραπάνω περιορισμός θα ισχύσει είτε μια πράξη είναι συμβατική ή αδικοπραξία και ανεξάρτητα από τη θεωρία της ευθύνης, αλλά δεν θα περιορίσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του "Αντισυμβαλλόμενου".

2. Αποκλεισμός ζημιών
Στο μέτρο που επιτρέπεται απο το νόμο, σε καμία περίπτωση ο "Πάροχος" δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες οποιουδήποτε τύπου, που σχετίζονται ή προκύπτουν απο την χρήση των "Υπηρεσιών", τη χρήση ή λήψη ή πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε απώλειας κερδών, διακοπής επιχείρησης, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμη και αν ο "Πάροχος" ενημέρωθει για πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η παρούσα εξαίρεση και παράλειψη ευθύνης εφαρμόζεται σε όλες τις αιτίες δράσης, είτε βασίζονται σε σύμβαση, εγγύηση, αδικοπραξία είτε σε οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

1. Διάρκεια της σύμβασης
H συμφωνία αρχίζει από την ημερομηνία που την αποδέχεστε για πρώτη φορά και συνεχίζεται μέχρι να λήξει ή να τερματιστεί η συνδρομή. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσης.

2. Διάρκεια συνδρομών
Η διάρκεια είναι αυτή που ορίζεται από την καταβολή της συνδρομής όπως ορίζεται στην σχετική ιστοσελίδα αγοράς συνδρομής λογισμικού. Εκτός εάν ορίζεται άλλως κατά την παραγγελία, οι συνδρομές δύνανται θα ανανεώνονται αυτόματα για πρόσθετες περιόδους όπως έχει προσδιοριστεί από τον "Αντισυμβαλλόμενο" κατά την παραγγελία στην σχετική ιστοσελίδα αγοράς συνδρομής λογισμικού.

3. Καταγγελία σύμβασης
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μετά από 30 ημέρες γραπτής ειδοποίησης προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για ουσιώδη παραβίαση, εάν η παραβίαση αυτή παραμένει αβέβαιη κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ή εάν το άλλο μέρος γίνει αντικείμενο αναφοράς σε πτώχευση ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία σχετικά με αφερεγγυότητα, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών. Ο "Πάροχος" σύμφωνα προς το Άρθρο 5 της παρούσης μπορέι να προχωρήσει μονομερώς σε καταγγελία της συμβασης εφ΄ όσον συντρέχουν λόγοι ασφαλείας των "Υπηρεσιών" ή πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο.

4. Επιστροφή χρημάτων ή πληρωμή κατά τη λήξη
Εάν η παρούσα σύμβαση τερματιστεί από τον "Αντισυμβαλλόμενο" σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντως άρθρου (Καταγγελία Σύμβασης), θα επιστραφούν συνδρομές που καλύπτουν το υπόλοιπο της διάρκειας μετά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης. Εάν η παρούσα σύμβαση καταγγελθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντως άρθρου (Καταγγελία σύμβασης) από τον "Πάροχο" θα καταβάλετε τυχόν μη καταβληθείσες συνδρομές που καλύπτουν το υπόλοιπο της διάρκειας μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας. Σε καμία περίπτωση η καταγγελία της σύμβασης δεν απαλλάσσει τον "Αντισυμβαλλόμενο" από την υποχρέωσή του να καταβάλει τις συνδρομές που οφείλονται στον "Πάροχο" για την περίοδο που προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παρούσης συμβάσεως.

5. Φορητότητα και διαγραφή δεδομένων κατά την καταγγελία της σύμβασης
Κατόπιν αιτήματος που υποβάλει ο "Αντισυμβαλλόμενος" εντός 30 ημερών από την ημερομηνία καταγγελία της παρούσης σύμβασης, ο "Πάροχος" δύναται να καταστήσει τα Δεδομένα του "Αντισυμβαλλόμενου" διαθέσιμα σε αυτόν για λήψη σε συγκεκριμένη μορφή. Η υπηρεσία αυτή δεν αποτελεί ανιτκείμενο της παρούσης ούτε σχετίζεται με την συνδρομή που κατεβαλε ο "Αντισυμβαλλόμενος". Τα δεδομένα του "Αντισυμβαλλόμενου" θα διατηρήσει ο "Πάροχος" για διάστημα πέντε ετών αρχής γενομένης από την καταγγελία της σύμβασης, ως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και μετά την πάροδο της χρονικής αυτής περιόδου και χωρίς καμμία υποχρέωση ενημέρωσης προς τον "Αντισυμβαλλόμενο" θα διαγράφει ή θα καταστρέψουμε όλα τα αντίγραφα των δεδομένων του "Αντισυμβαλλόμενου" εκτός εάν αυτό έχει απαγορευθεί απο το νόμο. Επίσης σε ολοσχερή διαγραφή δεδομένων δύναται να προβαίνει ο "Πάροχος" εφ' όσον εγγράφως απαιτηθεί από τον "Αντισυμβαλλόμενο".

1. Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Συμφωνείτε ότι δεν έχετε παραλάβει ή ότι δεν σας παρασχεθεί η οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη δωροδοκία, κλοπή, πληρωμή, δώρο ή κάτι αξίας από οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας σε σχέση με την παρούσα συμφωνία. Λογικά δώρα και ψυχαγωγία που παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών δεν παραβιάζουν τον παραπάνω περιορισμό. Εάν μάθετε για οποιαδήποτε παραβίαση του ανωτέρω περιορισμού, θα καταβάλλετε εύλογες προσπάθειες για να ενημερώσετε αμέσως το Νομικό μας Τμήμα.

2. Πλήρότητα Σύμβασης
Όλοι οι όροι της παρούσης είναι ουσιαστικοί. Η σύμβαση είναι πλήρης και δεσμευτική μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τη χρήση των "Υπηρεσιών" και των "Δεδομένων" και αντικαθιστά όλες τις προτάσεις ή προσφορές, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το αντικείμενο της. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, καμία τροποποίηση ή παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσης θα είναι αποτελεσματική εκτός και αν διατυπωθεί γραπτώς και υπογραφεί από το μέρος έναντι του οποίου πρέπει να γίνει τροποποίηση ή παραίτηση.

3. Δικαίωμα εκχώρησης
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το παρόν, είτε βάσει νόμου είτε άλλως, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου. Κατ΄ εξαίρεσιν, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση στο σύνολό της χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλομένου μέρους σε θυγατρική της ή σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, εταιρικής αναδιοργάνωσης ή πώλησης του συνόλου ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείών.

4. Σχέση των συμβαλλομένων μερών
Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ανεξάρτητα. Η παρούσα Σύμβαση δεν δημιουργεί εταιρική σχέση, δικαιόχρηση, κοινοπραξία, σύμπραξη ή εργασιακή σχέση μεταξύ των μερών.

5. Διαχωρισμός
Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσης κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι είναι αντίθετη προς το νόμο, η διάταξη θα θεωρηθεί άκυρη και οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσης Σύμβασης θα παραμείνουν σε ισχύ.

6. Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Για οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του "Παρόχου" και της "Εταιρείας", αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

πακετα χρησης Thesis Software

για καθε επιχειρηση